Τρεις προτάσεις για τα τοπικά συντονιστικά

Αποφάσεις της ομάδας σύνθεσης της ΔΟΜΗΣ:

Το κομμάτι το οποίο προέκυψε από την ομάδα σύνθεσης, με συναίνεση όλων των ομάδων, είναι το εξής:
–   Το συνέδριο γίνεται το αργότερο ανά δύο έτη, εκτός του δεύτερου συνεδρίου, που θα γίνει 1 χρόνο μετά το πρώτο, ιδρυτικό, συνέδριο.

–   Η τακτική συνδιάσκεψη θα γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στο μεσοδιάστημα των συνεδρίων.

–   Η σύγκλιση της έκτακτης συνδιάσκεψης μπορεί να προταθεί από μία ομάδα και, για να πραγματοποιηθεί,  πρέπει να εγκριθεί από τα 2/ 3 των ομάδων- μελών της Α.Π.Ο. ή από το διαρκές όργανο.

–   Το διαρκές- συλλογικό όργανο απαιτεί ολομέλειακή εκπροσώπηση των ομάδων, έχει αποφασιστικό χαρακτήρα και γίνεται είτε με τηλεδιάσκεψη είτε δια ζώσης.
Στο ζήτημα των τοπικών/ περιφερικών οργάνων/ θεματικών ομάδων/ ομάδων εργασίας, μετά από σύνθεση και βάση της απόφασης για τη διαχείριση των διαφωνιών που αποφασίσαμε, αποτυπώθηκαν οι παρακάτω τρεις προτάσεις:

Πρώτη Πρόταση:

Οι αρμοδιότητες του διαρκούς οργάνου είναι:

Α) να ορίζει τους άξονες κίνησης της Α.Π.Ο., βάση των αποφάσεων και των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν τεθεί από το συνέδριο και τις συνδιασκέψεις.
Β) η διαρκής παραγωγή λόγου και δράσης με βάση των αποφάσεων των ολομελειακών διαδικασιών (συνέδριο, έκτακτες και τακτικές συνδιασκέψεις)
Γ) ο συντονισμός των θεματικών ομάδων και ο έλεγχος των τομέων ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία τους.
Δ) να καλεί έκτακτη συνδιάσκεψη αν το κρίνει απαραίτητο.
Ε) να συγκαλεί τοπικούς συντονισμούς, ομάδες εργασίας, θεματικές ομάδες, αν το κρίνει ως απαραίτητο για την υλοποίηση των αποφάσεων του.

Τοπικοί συντονισμοί μπορούν να γίνουν στις πόλεις που υπάρχουν πάνω από 2 ομάδες- μέλη της Α.Π.Ο. και είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων των ομάδων μελών της πόλης. Έχουν αρμοδιότητες να υλοποιούν τις αποφάσεις του διαρκούς- συλλογικού οργάνου και να  διαχειρίζονται το υλικό της Α.Π.Ο. πάντα σύμφωνα με τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες.

Δεύτερη Πρόταση:

Στις πόλεις και ανάλογα με τις υπαρκτές δυνατότητες και σε ευρύτερο γεωγραφικά χώρο, όπου δραστηριοποιούνται δύο ή παραπάνω ομάδες, συγκροτούνται τακτικά συντονιστικά εκτελεστικά όργανα τα οποία υλοποιούν τις αποφάσεις του συνεδρίου, της συνδιάσκεψης και του διαρκούς οργάνου και αναλαμβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες μέσα στα πλαίσια και με τους όρους που θέτουν το συνέδριο, οι συνδιασκέψεις και το διαρκές όργανο.

Στις συνελεύσεις του τοπικού συντονιστικού συμμετέχουν όλες οι τοπικές συλλογικότητες. Οι συλλογικότητες δεσμεύονται στα λειτουργικά όργανα της Α.Π.Ο. όπως έχουν ήδη συμφωνήσει ανεξάρτητα από τις αποφάσεις των τοπικών συνελεύσεων και δεσμεύονται για την συμμετοχή τους στις δράσεις όπως ορίζεται από τους συμφωνημένους τρόπους λήψης απόφασης, σε ζητήματα τακτικής.

Τα τοπικά συντονιστικά δεν μπορούν να παράγουν θέσεις, αλλά μπορούν να εκφράσουν λόγο σε συμφωνία με τις θέσεις της Α.Π.Ο., ο οποίος εγκρίνεται από το διαρκές όργανο, εφόσον το τελευταία έχει τον απαιτούμενο χρόνο.

Τρίτη πρόταση:

Στις πόλεις και ανάλογα με τις υπαρκτές δυνατότητες και σε ευρύτερο γεωγραφικά χώρο, όπου δραστηριοποιούνται δύο ή παραπάνω ομάδες, συγκροτούνται τακτικά συντονιστικά εκτελεστικά όργανα τα οποία υλοποιούν τις αποφάσεις του συνεδρίου, της συνδιάσκεψης και του διαρκούς οργάνου και αναλαμβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες μέσα στα πλαίσια και με τους όρους που θέτουν το συνέδριο, οι συνδιασκέψεις και το διαρκές όργανο.

Το διαρκές όργανο (το οποίο έχει την πολιτική ευθύνη για την τακτική της Α.Π.Ο.) αποφασίζει την σύγκλιση του τοπικού συντονιστικού και ορίζει το διάστημα, την τακτικότητα, το πολιτικό πλαίσιο και το πεδίο δράσης του τοπικού συντονιστικού με τον συμφωνημένο τρόπο λήψης αποφάσεων για θέματα τακτικής.

Στις συνελεύσεις του τοπικού συντονιστικού συμμετέχουν όλες οι τοπικές συλλογικότητες. Οι συλλογικότητες δεσμεύονται στα λειτουργικά όργανα της Α.Π.Ο. όπως έχουν ήδη συμφωνήσει ανεξάρτητα από τις αποφάσεις των τοπικών συνελεύσεων και δεσμεύονται για την συμμετοχή τους στις δράσεις όπως ορίζεται από τους συμφωνημένους τρόπους λήψης απόφασης, σε ζητήματα τακτικής.

Τα τοπικά συντονιστικά δεν μπορούν να παράγουν θέσεις, αλλά μπορούν να εκφράσουν λόγο σε συμφωνία με τις θέσεις της Α.Π.Ο., ο οποίος εγκρίνεται από το διαρκές όργανο, εφόσον το τελευταία έχει τον απαιτούμενο χρόνο.